Anna Brabencová

Master's thesis

Ekonomické porovnání variant řešení odpadového hospodářství obce Bitozeves

Economic Comparison of Options Regarding Waste Economy of Bitozeves
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá ekonomickým porovnáním variant řešení odpadového hospodářství obce Bitozeves. Teoretická část práce obsahuje historii obce Bitozeves, popis právní úpravy, kterou se řídí oblast odpadového hospodářství, definice základních pojmů, popis jednotlivých druhů odpadů a jejich sběr a třídění. Praktická část práce se zabývá skutečnou produkcí odpadů na území obce, ekonomickými …more
Abstract:
This thesis is concerned with economic comparison of variant waste management Bitozeves village. The theoretical part contains the history of the village Bitozeves, a description of the legislation governing the area of waste management, basic definitions, description of each type of waste and its collection and sorting. The practical part deals with the actual production of waste in the municipality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Yveta Tomášková
  • Reader: Alena Straková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava