Petr Dvořák

Diplomová práce

Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti základní školy A. Hrdličky

Physical security risk assessment of the elementary school A. Hrdličky
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fyzickou bezpečností na základní škole se zaměřením na režimovou ochranu. Popisuje stávající systém fyzické ochrany a navrhuje inovativní změny, které by mohly tento stav vylepšit. Další součástí je zhodnocení kritických míst na základě analýzy zranitelnosti a zkušeností s trestnou činností přímo spojenou se základní školou.
Abstract:
This diploma thesis deals with physical security at primary school with a focus on régime protection. Describes the existing physical protection system and suggests innovative changes that could improve this state. Another part of thesis is the assessment of critical points based on the analysis of risks and experiences of crime directly connected with primary school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Jana Pupíková
  • Oponent: Libor Hadáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava