David Běleš

Bakalářská práce

Znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami při výrobě koksu na koksárenské baterii

Air Pollution by Solid Pollutants in the Production of Coke on Coke Oven Battery
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na znečištění ovzduší při výrobě koksu na koksárenské baterii. Konkrétně na emise tuhých znečišťujících látek. V úvodu práce je rozbor literárních rešerší s důrazem na emisní limity stanovené příslušnými kontrolními orgány Evropské unie a nové technologie používané ve světě. V dalších kapitolách je výroba koksu rozdělena do několika technologických uzlů a jsou zde sledovány …více
Abstract:
The Bachelor work is focused on environmental pollution during the coke production on oven coke battery. Specifically, the emissions of solid pollutants. In the introduction, the analysis of literature search with an emphasis on the limits fixed by the competent supervisory authorities of the European Union and the new technology used in the world. In subsequent chapters, the production of coke is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ján Kret
  • Oponent: Dušan Šokala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava