Zuzana Řezáčová

Master's thesis

Návrh modernizace způsobů blokové těžby na lomu Podhorní Újezd

Modernization proposal for block mining methods on the quarry Podhorni Ujezd
Abstract:
Předložená práce se zabývá návrhem na modernizaci těžby v ložisku Podhorní Újezd. Hlavním důvodem vedoucím k modernizaci těžby, byla snaha o změnu způsobu při rozpojovnání, kdy původní technologie pomocí trhacích prací malého rozsahu, bude nahrazena mechanickým způsobem rozpojování pomocí řetězové pily. Práce posuzuje a porovnává parametry dvou nejvhodnějších a dostupných řetězových pil na našem trhu …more
Abstract:
Submitted work deals with the project of mining modernization in the deposit Podhorní Újezd. The main mason for mining modernization was an effort to change the way of disconnecting while the original technology using tearing works of small expanse will be replaced by the mechanical way of disconnecting using chain saw. Work judges and compares parameters of the two most suitable and accessible chain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2012
  • Supervisor: Mária Jarolimová
  • Reader: Pavel Barták, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava