Lukáš Pšenčík

Diplomová práce

Komparace výnosových metod oceňování podniku v odvětví zpracovatelského průmyslu

Comparation of DCF methods of company in branch of processing industry
Anotace:
Oceňování podniku je jednou z hlavních oblastí finančního řízení a rozhodování. Záměrem ocenění je na základě hodnoty podniku stanovit investiční doporučení. Cílem naplněným v diplomové práci je provedení ocenění aktiv a vlastního kapitálu pomocí vybraných výnosových metod. Diplomová práce je členěna do tří kapitol. První část je teoreticky zaměřena na charakteristiku oceňování, sběr a analýzu dat …více
Abstract:
Valuation of company is one of the main areas of financial management and decision-making. The aim of the valuation is based on the value of the company provide investment advice. The aim of filled in the thesis is to undertake the valuation of assets and equity through selected yield methods. Thesis is divided into three chapters. The first part is a theory focused on the characteristics of measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dana Dluhošová
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava