Lukáš Pšenčík

Master's thesis

Komparace výnosových metod oceňování podniku v odvětví zpracovatelského průmyslu

Comparation of DCF methods of company in branch of processing industry
Abstract:
Oceňování podniku je jednou z hlavních oblastí finančního řízení a rozhodování. Záměrem ocenění je na základě hodnoty podniku stanovit investiční doporučení. Cílem naplněným v diplomové práci je provedení ocenění aktiv a vlastního kapitálu pomocí vybraných výnosových metod. Diplomová práce je členěna do tří kapitol. První část je teoreticky zaměřena na charakteristiku oceňování, sběr a analýzu dat …more
Abstract:
Valuation of company is one of the main areas of financial management and decision-making. The aim of the valuation is based on the value of the company provide investment advice. The aim of filled in the thesis is to undertake the valuation of assets and equity through selected yield methods. Thesis is divided into three chapters. The first part is a theory focused on the characteristics of measurement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Dana Dluhošová
  • Reader: Petr Gurný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava