Theses 

Genderová identita v postmoderní společnosti – Dana Hariková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku

Dana Hariková

Bakalářská práce

Genderová identita v postmoderní společnosti

Gender Identity in Postmodern Society

Anotace: Název bakalářské práce: Genderová identita v postmoderní společnosti Jméno a příjmení autora: Dana Hariková Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2014/2015 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. Resumé: Bakalářská práce se zabývá tématem genderové identity v postmoderní společnosti. Cílem předložené bakalářské práce je popsat problematiku genderu a zjistit, jak aktivně děti pracují se svým genderem během každodenních aktivit v mateřské škole. Zda jsou tyto děti již natolik genderově vyhraněné, že se to projeví při výběru aktivit. A jestli existují rozdíly mezi chlapci a dívkami při projevování své genderové příslušnosti. Dalším cílem výzkumu je prověřit, jestli při projevech genderové identity hraje roli věk dětí. V prvních kapitolách teoretické části práce je nastíněn vývoj ženské a mužské role ve společnosti. Je zde vymezen pojem gender, genderová identita, genderová role a genderové stereotypy. Další kapitola se věnuje vývoji genderové identity. Pozornost je zaměřena na rodinu, kde se genderová identita dítěte začíná vytvářet. Je zmíněn vliv mateřské školy a médií. Poslední kapitola popisuje specifika předškolního období. V empirické části práce jsou představeny výsledky výzkumu, který se věnoval otázce genderové identity dětí v mateřské škole. Použité metody sběru dat byly strukturované pozorování a individuální řízený rozhovor. Výsledky bakalářské práce ukázaly, že děti v mateřské škole aktivně projevují svoji genderovou identitu. Při těchto projevech jsou aktivnější starší děti. Dále z výsledků vyplynulo, že chlapci aktivně projeví svůj gender častěji než dívky.

Abstract: Title of the bachelor thesis: Gender identity in post-modern society Author: Dana Hariková Academic year of bachelor thesis submission: 2014/2015 Supervisor: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. Summary: This bachelor thesis deals with the topic of gender identity in post-modern society. It sets itself the goals of describing gender problematics and determining how actively children work with their gender during everyday activities in kindergarten and whether these children are so gender-defined that it shows during their choice of activity. In addition it looks at if there are differences between boys and girls during the manifestation of their gender affiliation. Another aim of the research is to verify if age plays a part during this manifestation. The first few chapters of this work's theoretical part suggest the development of the male and female role in society. The concept of gender, gender identity, gender role and gender stereotypes are defined. The following chapter is dedicated to the development of gender identity. The focus is on the family in which the child's gender identity starts to form. The influence of the kindergarten and the media is also mentioned. The final chapter describes the specifics of the preschool period. The empirical part presents the results of the research, which was dedicated to the issue of children's' gender identity in kindergarten. The used methods of data collecting were structured observations and individually controlled interviews. The results of the diploma thesis show that children in kindergarten actively manifest their gender identity. During these manifestations older children are more vigorous. Furthermore, the results indicate that boys are more likely to manifest their gender than girls.

Klíčová slova: Děti, mateřská škola, pohlaví, gender, genderová identita, genderové role, genderové stereotypy.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29979 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Hariková, Dana. Genderová identita v postmoderní společnosti. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz