Theses 

Řízení rizik v MSP – Bc. Jakub Křehla

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jakub Křehla

Diplomová práce

Řízení rizik v MSP

Risk Management in small and medium-sized enterprises

Anotace: Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané malé nebo střední firmě. Nejprve v první části rozebere možnosti rizik z obecného úhlu pohledu, bude se zaobírat základními pojmy, rozdělením rizik, definuje, co znamená zkratka MSP. Dále bude pokračovat obecnými postupy v řízení rizik, jakožto identifikaci rizik, hodnocení, měření a posléze vyhodnocení a snižování rizika. Na to bude navazovat druhá část, ve které budou obecné kroky aplikovány na daný podnik, ve kterém budou identifikována rizika hodnocena, měřena a posléze vyhodnocena. Na což bude navazovat poslední část a to návrh a možnosti opatření pro snižování rizika. Práci má určitě smysl napsat, protože může danému podniku pomoci v řešení v otázce problémů řízení rizik, může pomoci firmě změnit její fungování a zlepšit její výsledky. Jak v oblasti lidských vztahů, tak v oblasti financí. Práce má za hlavní cíl identifikovat a kvantifikovat řešení pro daný podnik. Závěrečná práce využívá několik metod výzkumu, mezi které bude patřit hlavně pozorování, experiment, rozhovor a jiné metody.

Abstract: This Diploma thesis deal with risk management in small or medium enterprise. First part discusses the potential risks from a general point of view, it will deal with basic concepts, the distribution of risks, defines what the abbreviation of the SMEs means. In addition, general risk management procedures such as risk identification, evaluation, measurement, and subsequently risk assessment and risk mitigation will continue. It will be followed by the second part in which general steps will be applied to the business in which the identified risks will be assessed, measured and then evaluated. This will continue with the last part, namely the proposal and possibilities for risk mitigation. The thesis is definetely worthwhile to write, because it can help the company in solving the issue of risk management, can help the company change its functioning and improve its results. Both in human relations and in finance. Them main goal of the thesis is to identify and quantify solutions for the enteprise. The final thesis uses several methods of research, including observation, experiment, inverview and other methods.

Klíčová slova: Řízení rizik, malé a střední podniky, MSP, analýza rizik, řízení lidských zdrojů, řízení podniku. Risk management, small and medium enteprises, SMEs, risk analysis, human resources management, business management.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Ludvík Filip

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:44, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz