Bc. Karolína Kubicová

Master's thesis

Integrativně zaměřené psychoterapeutické výcviky v českém prostředí: srovnávací studie

Integrative Psychotherapy Trainings in the Czech Professional Context: A Comparison Study
Abstract:
Práce se zabývá otázkou, jakým způsobem se v rámci českých integrativních výcviků pracuje s perspektivou více terapeutických směrů. Práce je zaměřena na zkoumání procesu výuky integrace v rámci vybraných výcviků. Práce navazuje na výzkum Mištíkové (2011) a rozšiřuje výzkumný vzorek. Výzkumný vzorek tvoří pět lektorů výcvikových institutů v ČR, které se zaměřují na kombinaci více terapeutických přístupů …more
Abstract:
Thesis deals with question: in which way is being worked with the multi-theoretical perspective of therapeutic approaches in the Czech integrative trainings. Thesis focuses on exploration of the process of teaching integration in chosen trainings. Thesis builds on research Mištíková (2011) and extends the research sample. Research sample consists of five trainers of training institutes in Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií