Bc. Karolína Kubicová

Master's thesis

Integrativně zaměřené psychoterapeutické výcviky v českém prostředí: srovnávací studie

Integrative Psychotherapy Trainings in the Czech Professional Context: A Comparison Study
Anotácia:
Práce se zabývá otázkou, jakým způsobem se v rámci českých integrativních výcviků pracuje s perspektivou více terapeutických směrů. Práce je zaměřena na zkoumání procesu výuky integrace v rámci vybraných výcviků. Práce navazuje na výzkum Mištíkové (2011) a rozšiřuje výzkumný vzorek. Výzkumný vzorek tvoří pět lektorů výcvikových institutů v ČR, které se zaměřují na kombinaci více terapeutických přístupů …viac
Abstract:
Thesis deals with question: in which way is being worked with the multi-theoretical perspective of therapeutic approaches in the Czech integrative trainings. Thesis focuses on exploration of the process of teaching integration in chosen trainings. Thesis builds on research Mištíková (2011) and extends the research sample. Research sample consists of five trainers of training institutes in Czech Republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedúci: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií