Theses 

Stimulační program POHÁDKA a jeho využití pro podporu školní připravenosti dětí s odloženou školní docházkou – Bc. Radka VEJMOLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radka VEJMOLOVÁ

Diplomová práce

Stimulační program POHÁDKA a jeho využití pro podporu školní připravenosti dětí s odloženou školní docházkou

Stimulating programme "Fairy tale" and its use in preparing children who have had deferred compulsory education for school

Anotace: Práce se zabývá vytvořením stimulačního programu "Pohádka" a jeho využitím pro podporu školní připravenosti dětí s odloženou školní docházkou. Teoretická část popisuje legislativu předškolního vzdělávání, rámcový vzdělávací program, charakteristiku dítěte předškoláka a možnost práce s pohádkou, jako součást předškolního vzdělávání. Další kapitoly se zabývají odkladem školní docházky, školní zralostí a její diagnostikou. Dále jsou zde popsány deficity dílčích funkcí se zaměřením na zrakové vnímání a grafomotoriku. Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření a ověření stimulačního programu pro děti s odloženou školní docházkou. V praktické části jsou stanoveny cíle, metody výzkumného šetření, dále popis vytvoření stimulačního programu a charakteristika výzkumného souboru včetně místa výzkumného šetření. Stimulační program je uvěřován na čtyřech dětech s odloženou školní docházkou. Praktická část je ukončena závěry z výzkumného šetření.

Abstract: This thesis deals with creating a stimulation programme "Fairy Tale" and its application on the school preparation of the children with postponed school attendance. Theoretical part describes the legislative of the pre-school education, frame educational programme, characteristics of the child preschooler and the possibilities od activities connected with fairy tales, which are part of the preschool education. Other chapters deal with the postponement of the school attendance, school maturity and its diagnosing. Further it describes the deficites of partial functions, especially of eyesight perception and graphomotorics. The main aim of this thesis is creating and verification of the stimulation programme for the children with postponed school attendance. The practical part sets the goals and research methods, it describes the stimulation programme and characterises the research file including the place of the research examination. The stimulation programme is verified on four children with postponed school attendance. The practical part is closed with the conclusions derived from the research

Klíčová slova: předškolák, pohádka, odložená školní docházka, deficity dílčích funkcí, zrakové vnímání, grafomotorika, stimulační program

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=221344 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VEJMOLOVÁ, Radka. Stimulační program POHÁDKA a jeho využití pro podporu školní připravenosti dětí s odloženou školní docházkou. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz