Theses 

Prvky kritické infrastruktury a facility management – Jiří Hloušek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Hloušek

Diplomová práce

Prvky kritické infrastruktury a facility management

Elements of Critical Infrastructure and Facility Management

Anotace: Hloušek Jiří. Prvky kritické infrastruktury a Facility management. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017, 69 stran Diplomová práce se zabývá využitím facility managementu při provozování prvků kritické infrastruktury. V první části je provedena analýza současného stavu v České republice. Ve druhé části je navržen algoritmus hodnocení využitelnosti facility managementu při provozování prvků kritické infrastruktury a jsou definovány prvky kritické infrastruktury, u nichž lze facility management aplikovat. Třetí část obsahuje model využití facility managementu při provozu prvku kritické infrastruktury, jehož součástí je pasportizace činností facility managementu a návrh kvalifikačních kritérií případných dodavatelů.

Abstract: Hloušek Jiří. Elements of Critical Infrastrukture and Facility Management. Diploma Thesis, Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, 69 pages The aim of this diploma thesis is to research usage of facility management during the operation of the elements of critical infrastructure. Firstly, an analysis of the current state in Czech Republic was done. Secondly, an evaluation algorithm of usability of facility management during the operation of the elements of critical infrastructure has been designed, along with defining the elements of critical infrastructure where facility management can be applied. The third part of this diploma thesis includes a model of usage of facility management during the operation of the elements of critical infrastructure that includes the passportisation of the activity of facility management and a proposal of qualifying criteria of possible suppliers.

Klíčová slova: Kritická infrastruktura, facility management, prvek kritické infrastruktury, subjekt kritické infrastruktury, management podpůrných procesů.

Keywords: Critical infrastructure, facility management, element of critical infrastructure, subject of critical infrastructure, management of supportive processes.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Vilém Adamec
  • Oponent: Antonín Krömer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:38, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz