Jiří Hloušek

Diplomová práce

Prvky kritické infrastruktury a facility management

Elements of Critical Infrastructure and Facility Management
Anotace:
Hloušek Jiří. Prvky kritické infrastruktury a Facility management. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017, 69 stran Diplomová práce se zabývá využitím facility managementu při provozování prvků kritické infrastruktury. V první části je provedena analýza současného stavu v České republice. Ve druhé části je navržen algoritmus hodnocení …více
Abstract:
Hloušek Jiří. Elements of Critical Infrastrukture and Facility Management. Diploma Thesis, Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017, 69 pages The aim of this diploma thesis is to research usage of facility management during the operation of the elements of critical infrastructure. Firstly, an analysis of the current state in Czech Republic was done. Secondly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Vilém Adamec
  • Oponent: Antonín Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava