Zuzana Selzerová

Master's thesis

Vliv judikatury Evropského soudního dvora na intrakomunitární plnění

The Impact of Case Law of the European Court of Justice on the Intra-Community Supply
Abstract:
Problematika tzv. řetězových obchodů v rámci Evropské unie je v daňové praxi mnohdy považována za nejasnou, neboť v zákoně o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH) ani ve směrnicích Rady Evropské unie nelze tento režim zdanění dovodit, a proto byla na téma vlivu judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále SDEU) na intrakomunitární plnění vypracována diplomová práce. V první metodicko – teoretické části …more
Abstract:
In the tax practice the issue of chain stores in the European Union is often considered to be unclear because using the law on value added tax (as well VAT) and directives of the Council of the European Union can not be determined the taxation regime of these transactions and therefore the thesis on this topic was written. In the first theoretical part of the thesis the basic terms relating to VAT …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Ondřej Fasora
  • Reader: Michal Odstrčil

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava