Jan Krupa

Diplomová práce

Informační systém pro evidenci a účtování výpočetního času v prostředí HPC

Information System for HPC Computing Resources Accounting
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na sběr dat spuštěných úloh na výpočetních uzlech národního superpočítačového centra IT4Innovations a návrhu informačního systému pro jejich zobrazení. Nově vytvořený informační systém má nahradit stávající, který nelze nadále rozvíjet a udržovat. je potřeba nahradit všechny stávající procesy, automatizovat opakované činnosti a zjednodušit správu přidělování přístupových …více
Abstract:
This master thesis focuses on data collecting of running jobs on computing nodes at National Supercomputing Center IT4Innovations in the Czech Republic. Collected data has to be presented by a new information system which should be delivered as a result of this thesis. This information system is supposed to replace the existing one, which can not be extended and maintained anymore. It is necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: David Hrbáč
  • Oponent: Pavel Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika