Vladana Šamajová

Diplomová práce

Geometrie trhlin vzniklých pod povrchem keramických materiálů při hodnocení indentační lomové houževnatosti

Crack Geometry under Surface of Ceramic Materials by Evaluation of Indentation Fracture Toughness
Anotace:
Keramické materiály mají mnoho vynikajících fyzikálně mechanických vlastností. Mají široké uplatnění v různých technických odvětvích. Tato práce je nazvána „Geometrie trhlin vzniklých pod povrchem keramických materiálů při hodnocení indentační lomové houževnatosti“ a podrobněji popisuje charakteristiku trhlin v keramice. Ke zkoumání tvrdosti a lomové houževnatosti se používá Vickersova indentační …více
Abstract:
Ceramics materials have got many excellent physical mechanical properties. They have got wide using in various technical branches. This dokument title is „Crack Geometry under Surface of Ceramic Materials by Evaluation of Indentation Fracture Toughness“ and detailed describe character cracks in ceramic. For enquiry into hardness and fracture toughness is used Vickers indentation method. At this dokument …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lucie Olejníčková
  • Oponent: Zdeněk Jonšta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů