Theses 

Školní zralost dětí s dyslalií – Klára JANOUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství

Klára JANOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Školní zralost dětí s dyslalií

School readiness of children with dyslalia

Anotace: Bakalářská práce si klade za cíl kompletovat aktuální poznání problematiky školní zralosti a dyslalie. Pro potřeby výzkumu byli záměrně vybráni žáci mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu s poruchou řeči, dyslalií. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku školní zralosti, vymezuje a definuje tento pojem. Zabývá se také dyslalií, jejím diagnostikováním a terapií. Závěr teoretické části se zaměřuje na prevenci poruch řeči. Práce se zabývá souvislostmi mezi školní zralostí a již řečenou poruchou řeči. U konkrétních jedinců zkoumá aktuální stav školní zralosti a posuzuje problémové oblasti v souladu s dyslalií. V práci byl použit kvalitativní výzkum. Informace z výzkumu byly zpracovány v designu případové studie. Pro lepší přehlednost jsou data prezentována v tabulkách. Hlavními sledovanými oblastmi jsou motorika, řeč a sluchové vnímání. Sledovány byly i další oblasti týkající se školní zralosti jimiž jsou zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, matematické představy, tělesný stav, práceschopnost a emoční zralost.

Abstract: Bachelor thesis has a goal to recapitulate current knowledge of school readiness and dyslalia problematics. Children with speech disorder, dyslalia attending main educational stream kindergartens were chosen on purpouse of research. Theoretical part of the thesis focuses on school readiness problematics and defines this concept. It also deals with dyslalia, its diagnosis and therapy. Conclusion of the theoretical part focuses on speech disorders prevention. The thesis follows up connection between school readiness and above- mentioned speech disorder. In particular individuals, it examines the current state of school readiness and assesses dyslalia problem areas. Quality reasearch was used in the thesis. Research information has been elaborated in case study design. For better clarity the dates are presented in charts. Main monitored areas are motorics, speech and auditory perception. Other areas related to school readiness, such as visual perception, perception of space and time, mathematical concepts, physical condition, ability to work and emotional maturity, were also monitored.

Klíčová slova: dyslalie, školní zralost, prevence poruch řeči, školní připravenost, řeč, motorika, sluchové vnímání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58169 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

JANOUŠKOVÁ, Klára. Školní zralost dětí s dyslalií. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:16, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz