Mgr. Eva Kaniaková

Master's thesis

Majetková perzekuce z národních a rasových důvodů v Protektorátu Čechy a Morava

Property Persecution from National and Racial Reasons in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Abstract:
In my thesis I deal with the issue of property persecution of Jews in Protectorate of Bohemia and Moravia. After a short analysis of the status of the Jewish population over the course of history, the political situation in the Protectorate and an explanation of several essential legal definitions of anti-Jewish legislation, I focus on analysis of legal property regulations related to the Protectorate …more
Abstract:
Vo svojej diplomovej práci sa venujem problematike majetkovej perzekúcie židov v Protektoráte Čechy a Morava. Po krátkej analýze postavenia židovského obyvateľstva v priebehu dejín, politickej situácie v Protektoráte a vysvetleniu niekoľkých kľúčových legislatívnych pojmov protižidovského zákonodarstva sa venujem rozboru predpisov majetkovej povahy, platným na území Protektorátu, vydanými či už okupačnou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta