Bc. Božena Havlová

Diplomová práce

Analýza rizikových faktorů v rodinách s výskytem drogových závislostí.

Analysis of risk factors in families with the drug addictions.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou rizikových faktorů vyskytujících se v rodinách s drogovou závislostí. Cílem teoretické části je vytvořit podklad pro část empirickou, popsat a vymezit pojmy. Definovat rodinu, která má zajišťovat základní potřeby dítěte, komunikaci a atmosféru v rodině, její funkce a výchovné styly rodičů. Definovat poruchy rodiny, syndrom CAN, psychické deprivace, návykové látky …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of risk factors occurring in families with drug addictions. The aim of the theoretical part is to form the basis for the empirical part, to describe and define terms. To define the family which is supposed to ensure a child’s basic needs, communication and atmosphere in the family, its functions and styles of parents´ upbringing. To define family malfunctions, CAN …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta