Bc. Dan Jelínek

Bakalářská práce

Veřejné mínění - občané a obranná strategie ČR (sekundární analýza)

Public Opinion - Citizens and Defensive Strategy of the Czech republic (Secondary Analysis)
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za hlavní cíl odpovědět na otázku, zda občané naší společnosti souhlasí s následujícím hypotetickým tvrzením: "Česká republika má, smí či dokonce je povinna zasahovat vojensky v případech obrany vlastní země či přijmout účast v zahraničních vojenských misích jako výraz solidarity s jinými zeměmi." Ambicí této práce je zjistit postoj občanů ČR k otázkám možného ohrožení …více
Abstract:
The main objective of this bachelor's thesis is to answer the question if the citizens of our society agree with the following hypothesis: "The Czech Republic should, is allowed or even is obliged to interfere with the use of military in cases of the country's own defence, or participation in foreign military missions as a mark of solidarity with other countries." It is the ambition of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní