Tomáš Pražák

Diplomová práce

Legal and Economic Aspects of Air Freight Transport

Legal and Economic Aspects of Air Freight Transport
Anotace:
Jméno studenta: Tomáš Pražák Diplomová práce se zaměřuje na právní a ekonomické aspekty letecké nákladní dopravy. Cílem práce je zjistit ekonomický význam letecké nákladní dopravy, popsat primární zdroje mezinárodních předpisů o letecké nákladní dopravě a předpisy nákladní dopravy v českém právu. Primárním cílem této práce je analyzovat odpovědnost dopravce. V teoretické části je představena ekonomická …více
Abstract:
Name of student: Tomáš Pražák The diploma thesis focuses on the legal and economic aspects of air freight transport. The aim of the thesis is to determine the economic importance of air freight, to describe the primary sources of international air freight regulations and the regulations of freight transport within Czech law. The primary aim of this thesis is to analyze the liability of the carrier …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Naděžda Rozehnalová
  • Oponent: Tereza Kyselovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava