Petr Válek

Master's thesis

Druhotné suroviny ve stavebnictví a jejich vliv na požárně technické charakteristiky stavebních výrobků

Secondary Raw Materials in Construction and Their Influence on Fire and Technical Characteristics of Construction Products
Abstract:
Cílem této práce je posouzení vlivu obsahu příměsí druhotných surovin na požárně technické charakteristiky stavebních výrobků. Dále se práce bude zabývat směry vývoje a trendy ve využití těchto surovin, jako příměsí do stavebních materiálů a výrobků. V neposlední řadě bude zhodnocen a diskutován vliv těchto příměsí na požárně technické charakteristiky vyrobených materiálů a jejich vliv na celkovou …more
Abstract:
The goal of this thesis is assessment of the influence of admixtures secondary raw materials on fire and technical characteristics of construction products. Furthermore, the thesis will deal with development trends in using this raw materials as a compounds in construction materials and construction products. Finally will be evaluated and dicsussed influence of this compounds on fire and technical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: Miroslava Netopilová
  • Reader: Isabela Bradáčová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava