Ondřej Kičmer

Diplomová práce

Návrh denitrifikačního zařízení pro teplárenský zdroj 2 x 37,7 MWt

Proposal of Denitrification Equipment for Heat Plant 2 x 37.7 MWt
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností denitrifikací kotlů nižších výkonů metodou SNCR. Práce začíná popisem oxidu dusíku, a jak vznikají. Dále jsou popsány možnosti odstranění oxidů dusíku ze spalin primárními a sekundárními metodami. Je proveden návrh primárních opatření pro daný teplárenský zdroj a jsou provedeny výpočty bilance paliva, spalin a provozních hmot pro denitrifikaci. Po vyhodnocení teplotních …více
Abstract:
The Master thesis deals with the denitrification of the boilers of lower output. The thesis starts by describing nitrogen oxides and processes that they create. Next the possibilities of the elimination of nitrogen oxides from flue gases primary and secondary methods are described. It has done the design of the primary measure for the heating plant source and the calculations of fuel’s balance, flue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Bohumír Čech
  • Oponent: Jaroslav Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava