Lukáš Sondel

Diplomová práce

Veterinární chladicí zařízení pro velká psí plemena

Veterinary Cooling Equipment for Big Breeds of Dogs
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem veterinárního chladícího zařízení pro velká psí plemena. Rešeršní část popisuje svalovou a kosterní soustavu psa, otok, hypotermii, způsoby chlazení psů, Peltierův článek a chladicí boxy. Dále po zpracování požadavkového listu byla vytvořena funkční struktura, morfologická matice, ze které byl vybrán koncept a rozpracován do hrubé stavební struktury, a …více
Abstract:
Master thesis present construct design Veterinary Cooling Equipment for Big Breeds of Dogs. Recherche part of the thesis describes Musculoskeletal dog, edema, hypothermia, cooling methods for dogs, Peltiera and coolers boxes. Furthermore after processing of requirement list it was created functional structure and on this basis the morfological matrix, from whitch it was chosen one concept and it was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Zdeněk Noga
  • Oponent: Šimon Mareček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava