Kateřina Barnová

Bakalářská práce

Určení vhodné pozorovací vzdálenosti pro displeje s ohledem na fyziologii oka

Determining the Suitable Viewing Distance for the Display with Respect to the Physiology of the Eye
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je určení vhodné pozorovací vzdálenosti pro různé velikosti a rozlišení displejů vzhledem k fyziologii a optickým vlastnostem oka. V první části práce je popsána fyziologie a optická soustava oka, zahrnující popis zorného pole a nejvhodnějších úhlů pro pozorování displejů. V další části jsou popsány principy dnes nejpoužívanějších typů displejů a také jejich vlastnosti a …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine suitable viewing distance for various display sizes and resolutions with respect to the physiology and optical properties of the eye. In the first part the physiology and optical eye system are described, including a description of the visual field and the most suitable viewing angles for watching displays. In the next part the principles of today the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Richard Velička
  • Oponent: Vladimír Kašík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik