Jaroslav Kočica

Bakalářská práce

Tavicí pánev

Melting Crucible
Anotace:
Bakalářská práce řeší návrh způsobu chlazení, natáčení a těsnění pánve pro tavení titanu plazmovým obloukem. Na stručný výtah z literární rešerše navazuje upřesnění požadavkového listu. V další části je na základě požadavkového listu, seznamu funkcí a morfologické matice vybrán koncept. Koncept je dále rozpracován do hrubé a čisté stavební struktury. Kontrola řešení je provedena pomocí MKP. V přiložené …více
Abstract:
The content of this work is to propose the method of chilling, shooting seals and pans for melting titanium plasma arc. First part of literary research brief synopsis follows specification of the list of requests. The concept is chosen in the next thesis section on the basis of the list of requests, functions and morphological matrix. The concept is further developed into row and clear building structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Zdeněk Noga
  • Oponent: Michal Chuchma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava