Monika Biskupová

Master's thesis

Současnost a perspektivy využití nízkopotenciální geotermální energie v Evropské unii

Present and Perspectives of the Use of Low-potential Geothermal Energy in the European Union
Abstract:
Téma diplomové práce je zhodnocení aktuální a budoucí situace využívání nízkopotenciální geotermální energie v Evropské unii. Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled situace nejen v geotermální energii, ale i v celé oblasti obnovitelných zdrojů energie v EU. První dvě kapitoly této práce jsou teoretického charakteru, zaměřují se na seznámení s tématem geotermální energie a obnovitelných zdrojů …more
Abstract:
Master's Thesis theme is evaluation of actual and future situation of low-temperature geothermal energy in the European Union. The aim of this work is to provide a comprehensive overview not only for the geothermal energy topic but also in the whole renewable energy area in the EU. First two chapters of this work are theoretically focused on acquaintance with the geothermal energy topic and renewable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2021
  • Supervisor: Antonín Kunz
  • Reader: Martin Klempa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava