Bc. Marek Strouhal

Bakalářská práce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (postavení a úkoly jím zajišťované)

Office of the Government Representation in Property Affairs (its Status and Activities)
Anotace:
Předmětem zpracování mojí bakalářské práce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a jejím cílem bylo vystihnout jeho postavení a úkoly jím zajišťované. Ve druhé kapitole byla provedena obecná charakteristika ÚZSVM, ze které je patrné, že se jedná o jedinečnou instituci ústřední veřejné správy, sloužící k ochraně majetku státu, která hájí veřejný zájem. Tato instituce nejen chrání majetek …více
Abstract:
My bachelor work deals with the Office of the Government Representation in Property Affairs (Office), and the aim of the work is to detect position and tasks of the Office. In the second chapter there appear general characteristics of the Office, from which it is obvious that the Office is a unique institution of central public service which serves to protect the state´s property, and which promotes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta