Dominik Di Maio

Bachelor's thesis

Vnitropodnikové účetní směrnice ve vybraném podniku

Internal Accounting Directives in the Selected Company
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vnitřními účetními směrnicemi ve vybraném podniku. Cílem této bakalářské práce je navrhnout úpravu těchto vnitropodnikových směrnic. Teoretická část se zabývá charakteristikou vnitropodnikových směrnic, jejich smyslem a vysvětluje vybrané účetní směrnice, které jsou následně použity v části praktické. Praktická část charakterizuje vybranou účetní jednotku a uvádí návrh …more
Abstract:
This bachelor thesis handle with internal accounting directives in chosen company. The objective of this bachelor thesis is to propose adjustment of internal accounting directives. Theoretical part deal with character and purpose of internal directives and explaining selected internal directives, which are used in practical part. Practical part characterizes chosen company and states the proposal modified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Di Maio, Dominik. Vnitropodnikové účetní směrnice ve vybraném podniku. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe