Theses 

Dramatická výchova jako nástroj pro rozvíjení sociální kompetence u dětí s poruchou chování – Bc. Jana Zemanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Zemanová

Bakalářská práce

Dramatická výchova jako nástroj pro rozvíjení sociální kompetence u dětí s poruchou chování

Drama in Education Like the Method to Development of Social Skills of Children with Behavior Disorders

Anotace: Má bakalářská práce nese název Dramatická výchova jako nástroj pro rozvíjení sociální kompetence u dětí s predikcí poruch chování. První kapitola vymezuje sociální kompetenci, její význam pro rozvoj dítěte a specifikuje jí ve dvou rovinách – v rovině osobnostní a rovině interakční. Obsahuje informace o významu sociální kompetence pro vzdělání a zprostředkovává přehled vývoje sociální kompetence u dětí středního školního věku. Ve druhé kapitole se zaměřuji na vhled do problematiky dítěte s predikcí poruch chování, vymezuji jednotlivé stupně poruch chování, osobnost dítěte s problémovým chováním a jeho deficity v obou rovinách sociální kompetence. Dramatickou výchovou a možnostmi rozvoje jednotlivých sociálních schopností utvářející sociální kompetenci se zabývám ve třetí kapitole. Definuji zde pojmy: dramatická výchova, cíle, metody, techniky a možnosti použití dramatické výchovy při práci s dětmi. Poslední kapitolu tvoří praktická část mé práce. Uvádím zde mé pedagogické hypotézy a jejich ověření šetřením prováděného před a po aplikaci metod dramatické výchovy na cílenou skupinu osmi dětí s predikcí poruch chování po dobu 4 měsíců. V této kapitole uvádím výsledky šetření, ukázku metodické řady a diskuzi vztahující se k výsledkům šetření. V seznamu příloh uvádím škálové dotazníky určené učiteli, vychovateli a dítěti, které jsem pro šetření použila a výsledky obou šetření u dvou vybraných dětí.

Abstract: The name of my bachelor work is Drama in education like the method to developing of social skills of children in danger of behavioral disorders. The first chapter delimitative social skills and their importance for development of child itemize two levels of social skills – in personal and interactive. The chapter includes the information about the importance of social skills for education and conveys the digest of development of social skills of children in middle school age. The second chapter focuses the dilemma of child in danger of behavioral disorders. There is definition of single levels of behavioral disorders, the information about personhood of child in danger of behavioral disorders and about the deficits in both levels of social skills. The third chapter is about drama in education and possibilities of development of single social skills making social competence. I define the notion of drama in education, objectives, methods, technologies and possibilities how to use them during work with children. The last chapter – the practical part of my bachelor work added to the pedagogic hypothesis and their verification by research making before and after the application the methods of drama in education with eight children in danger of behavioral disorders lasting for months. I introduce the results of research, the illustration of methodic work and discussion. In the list of enclosures are: the questionnaires for teacher, tutor and child which have been used in research and the results of the research of two children.

Klíčová slova: sociální kompetence, osobnost, dítě, rozvoj, sociální inteligence, základní potřeby, socializace, sociální učení, Rámcově vzdělávací program, učitel, vzdělávání, rovina osobnostní, rovina interakční, komunikace, spolupráce, sebepojetí, emocionalita, sebeovládání, sebehodnocení, emocionální stabilita, vyjadřování emocí, egoismus, empatie, řešení konfliktu, vyjadřovací schopnosti, tolerance, rodina, problémy v chování, porucha chování, sebekritičnost, hyperaktivita, zanedbané dítě, sociálně znevýhodněné prostředí, motivace, náprava, krizová situace, lhaní, méněcennost, impulzivita, dramatická výchova, jednání, fikce, improvizace, interpretace, reflexe, dramatická hra, pravidla, obrazotvornost, soustředění, schopnost pomoci.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz