Theses 

Gay Young Adult Novels as Formulaic Fiction: Three Examples from American Literature – Bc. Michal Kadlec, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Kadlec, DiS.

Master's thesis

Gay Young Adult Novels as Formulaic Fiction: Three Examples from American Literature

Gay Young Adult Novels as Formulaic Fiction: Three Examples from American Literature

Anotácia: Práce se zaměřuje na žánrové vzorce v amerických gay románech pro náctileté. Přestože literatura pro náctileté je obecně považována za schématickou, ucelený přehled konkrétních žánrových vzorců v odborných zdrojích zatím schází. Cílem této práce je prozkoumat jaké žánrové vzorce a stereotypy se nacházejí ve třech třech sériích gay románů pro náctileté, popsat zkoumané jevy a ilustrovat je příklady z těchto románů. Primárními zdroji, které byly analyzovány, interpretovány a hodnoceny, jsou Rainbow trilogie Alexe Sancheze, trilogie Sam Dorsey and Gay Popcorn Perie Wolforda a tetralogie Something like… Jay Bella. První kapitoly této práce poskytují čtenáři stručný přehled o zvoleném tématu a dále představují vybrané romány. Teoretický kontext, který je spojen s rozličnými zkoumanými aspekty gay románů pro náctileté, je rozpracován podrobněji v průběhu práce. Hlavní část práce je věnována analýze vybraných románů. Závěr nabízí přehled žánrových vzorců nalezených v analyzovaných sériích. Vzhledem k omezenému počtu románů autor práce navrhuje další výzkum, který by potvrdil obecnou platnost vzorců nalezených v této práci.

Abstract: The thesis focuses on formulas in American gay young adult novels. While young adult literature is generally considered formulaic fiction, a comprehensive overview of the actual formulas is missing in scholarly sources. The aim of the thesis is to examine what formulas, patterns and stereotypes are present in three series of gay young adult novels, describe the examined phenomena and provide them with examples extracted from the novels. The primary texts which are analysed, interpreted and evaluated are Alex Sanchez’s Rainbow trilogy, Perie Wolford’s Sam Dorsey and Gay Popcorn trilogy and Jay Bell’s Something like... tetralogy. The first chapters of the thesis give the reader a brief overview of the topic and introduce the selected series of novels. A theoretical background which concerns with various examined aspects of gay young adult novels is then developed further. The key part of the thesis is devoted to the analysis of the selected series. The conclusion offers an overview of formulas found in the analysed series. Due to a limited corpus of novels, further research should be conducted to confirm the general validity of the formulas identified by the thesis.

Keywords: literatura pro náctileté, gay romány, americká literatura, série, žánrové vzorce, Alex Sanchez, Jay Bell, Perie Wolford young adult literature, gay novels, American literature, series, formulas, Perie Wolford

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Roman Trušník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 4. 2019 06:17, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz