Michaela Hlubková

Bakalářská práce

Pozůstatky fosilní fauny v Ostravsko-karvinských dolech

The Remains of the Fossil Fauna in the Ostrava-Karviná Mines
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo představení fosilní fauny vyskytující se v oblasti Ostravsko-karvinského revíru. V závěru své práce se věnuji dvoudenní exkurzi nesoucí název „po stopách fosilní fauny“, kdy navštívíme Důl Landek, Důl Michal, Ostravské muzeum a Důl Staříč. Ve své práci jsem se snažila zvolit ty nejzajímavější místa nacházející se na území Ostravsko-karvinského revíru. Tyto místa nám podají …více
Abstract:
The aim of my thesis was the present the fossil fauna which is occured Ostrava-karvina district. At the end of my bachelor work is devoted to a two-day tour called „footsteps of fosiil fauna“, when we visited Mine Landek, mine Michal, The museum of Ostrava, mine Paskov. I tried to choose the most interesting places in Ostrava-karvina district. These places give us accurate informations as mining take …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Miloš Duraj
  • Oponent: Marek Augustin

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava