Theses 

Diagnostika inteligence pomocí testu SON-R 2,5-7 u dětí s vývojovou dysfázií – Mgr. et Mgr. Monika Dokoupilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. et Mgr. Monika Dokoupilová

Diplomová práce

Diagnostika inteligence pomocí testu SON-R 2,5-7 u dětí s vývojovou dysfázií

Intelligence Diagnosis of Children with Development Dysphasia With the Help of SON-R 2,5-7 Test

Anotace: ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: Diagnostika inteligence pomocí testu SON-R 2,5-7 u dětí s vývojovou dysfázií AUTOR: Monika Dokoupilová Vedoucí práce: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. Předmětem zkoumání předkládané diplomové práce je diagnostika inteligence dětí s vývojovou dysfázií pomocí neverbálního testu inteligence SON-R 2,5-7. Hlavním cílem výzkumu je snaha zjistit, zda existuje rozdíl mezi základní skupinou a porovnávací skupinou v rámci vyšetření tímto testem. Práce se také zaměřovala na popis základní skupiny, jaký je rozdíl v určitých charakteristikách u jednotlivých podtypů této skupiny (děti s vývojovou dysfázií a komorbiditními potížemi a také receptivní typ vývojové dysfázie a expresivní forma této poruchy nebo v rámci laterality či anamnestických dat). Podstatné bylo také zmapování rozdílů obou skupin dle věku a pohlaví. Dalším cílem bylo také srovnání výsledků z našeho výzkumu s normativním vzorkem dětí v rámci manuálu k testu pro standardizaci v České republice a také holandským vzorkem se zaměřením na klinické skupiny dětí s určitými potížemi. Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že děti s vývojovou dysfázií se od porovnávací skupiny lišili ve škále usuzování a v subtestech Situace a Kategorie, kde získali lepší průměrné výsledky. Naopak v subtestu Vzory dosáhli horších výsledků oproti porovnávací skupině. Lišili se také dle pohlaví v subtestech Kategorie a Vzory a dle věkových kohort dosáhla nejmenších průměrných výsledků skupina „Děti s odkladem a školáci“. Základní skupina s komorbiditními potížemi a bez těchto potíží se statisticky od sebe nelišila ve výsledcích testu. Děti s receptivní nebo smíšenou formou dysfázie se statisticky lišily od dětí s expresivní formou dysfázie a získaly menší průměrné výsledky ve škále usuzování, celkovém IQ a v subtestech Mozaiky, Situace a Kategorie. Byl prokázán slabý vztah pre, peri a postnatálních rizik u dětí s touto diagnózou v subtestu Vzory a škále performační. Ve srovnání s normativním vzorkem z holandské a české standardizační studie děti z našeho výzkumu získaly vyšších průměrných výsledků v rámci vyšetření testem SON-R 2,5-7. Teoretická část práce se zabývá komplexním pohledem na problematiku vývojové dysfázie v současném pohledu odborníků. Věnuje se popisu kognitivních a jazykových schopností dětí předškolního věku. Dále také historii měření inteligence a diagnostice dětí s ohledem na neverbální formu vyšetření. Práce obsahuje přehled aktuálních revizí testů, převážně neverbální formy, pro diagnostiku inteligence dětí předškolního věku. Je doplněna přílohami s ukázkami vyšetření dětí s touto diagnózou. Využití diagnostiky dětí s řečovými potížemi pomocí tohoto testu by mohlo být přínosem pro komplexní posouzení jejich schopností a návrhů pro intervenci.

Abstract: M.A. THESIS ABSTRACT M.A. THESIS TITLE: Intelligence Diagnosis of Children with Development Dysphasia With the Help of SON-R 2,5-7 Test AUTHOR: Monika Dokoupilová Supervisor: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. The aim of the submitted M.A. thesis is the diagnosis of inteligence of children with development dysphasia with the use of the nonverbal intelligence SON – R 2,5-7 test. The main objective of this research is to determine whether there is a difference between the core group and the comparison group in the context of this test. The work also focused on the description of the core group, on the difference in specific characteristics of individual subtypes of this group (children with developement dysphasia and comorbidity issues, as well as receptive type of development dysphasia and expressive form of the disorder or in the context of laterality or anamnestic data). Significant was also indicating of the differences in the two groups in accordance with their age and gender. Another aim was also to compare the results of the research with a normative sample of children within the manual test for standardization in the Czech Republic and the Dutch sample of clinical groups of children with specific difficulties. Results proved that children with development dysphasia differed from the comparison group in the Reasoning Range and Situation and Category Subtests, where they got better average results . On the contrary, in the Paterns Subtest they achieved worse results than the comparison group. They also differed by gender in the Categories and Patterns Substets, and based on age cohorts the "Children with suspension and schoolchildren" group achieved the smallest average performance. The core 'comorbidity issues' and 'without comorbidity issues' group statistically did not different from each other in test results. Children with receptive dysphasia or mixed form of dysphasia statistically differed from children with expressive dysphasia and achieved lower average scores in the Reasoning Range, in the overall IQ and in Mosaics, Situation and Category Substest. A weak relationship of pre, peri and postnatal risks at children with this diagnosis in the Patterns Subtests and Performative Range was proven. In comparison with the normative sample of the Standardization Study of Dutch and Czech children, the children from our research achieved higher average results in the examination SON - R 2,5-7 test. The theoretical part of the M.A. thesis encompases a complex view on problems of development dysphasia in the current scholarly approaches. It describes the cognitive and language skills of preschool children. Furthermore, it describes the history of measuring intelligence and diagnosis of children with regards to a non-verbal testing form. The work contains an overview of the current revision tests, mostly non-verbal forms, that are used for the diagnosis of pre-school children intelligence. The appendices includes examples of examination of children with this specific diagnosis. Use of this test for diagnosis of children with speech difficulties could be beneficial for a comprehensive assessment of their capabilities and for possible proposals of interventions.

Klíčová slova: Diagnostika dětí, test SON-R 2, 5-7, neverbální měření inteligence, vývojová dysfázie, předškolní věk, testy inteligence. Diagnosis of children, SON-R 2, 5-7 test, nonverbal measuring of intelligence, development dysphasia, preschool age, intelligence tests.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:15, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz