Theses 

Postavení zdravotnické záchranné služby v praxi českého zdravotnictví (oblastní středisko zdravotní záchranné služby Prachatice) – Ing. Alena Heřmanová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Alena Heřmanová, DiS.

Bakalářská práce

Postavení zdravotnické záchranné služby v praxi českého zdravotnictví (oblastní středisko zdravotní záchranné služby Prachatice)

The position of emergency medical service in Czech health care system ( The case of Prachatice department )

Anotace: Zdravotnická záchranná služba je nedílnou součástí poskytování zdravotní péče u náhlých závažných onemocnění či úrazů. Postupně byla vytvořena síť středisek zdravotnické záchranné služby po celé České republice, které byly soustředěny do krajských zařízení. Technické vybavení zásahových vozů je v současné době na vysoké úrovni, došlo i k výraznému zlepšení možnosti komunikace, zejména v rámci krajských operačních středisek. Byl vytvořen systém vzdělávání všech stupňů zdravotnického personálu. Došlo tak ke zlepšení odborné úrovně nižšího a středního zdravotnického personálu. Přetrvává nedostatek zejména kmenových lékařů zdravotnické záchranné služby. Problémem zůstává financování provozu zdravotnické záchranné služby. V současnosti je provoz hrazen zčásti výnosy od zdravotních pojišťoven, převažujícím dílem je však neustále se zvyšující příspěvek od zřizovatele. Tento problém byl měl být řešen v novém zákonu o zdravotnické záchranné službě. Zákon o zdravotnické záchranné službě byl měl obsahovat i motivační prvky pro pracovníky záchranné služby (sociální program). Zákon je v současné době v podobě vládního návrhu a zatím nebyl předložen k projednání do Poslanecké sněmovny ČR. Z tohoto důvodu se činnost a organizace středisek zdravotnické záchranné služby řídí stávající právními normami, které již zdaleka neodpovídají současným potřebám.

Abstract: Salvage and rescue service is an integral part of the health service giving at sudden serious diseases or injuries. Gradually there was created a net of salvage and rescue service centres all around the Czech Republic, which were concentrated into the regional facilities. Technical equipment of emergency vehicles is of high-level quality; also the communication was improved, especially within the regional control rooms. there is the education system of medical staff of all levels. Skills level of lower and middle medical staff improved a lot. There´s a persisting lack of permanent doctors of salvage and rescue service. Financing of salvage and rescue service operation is still a big problem. The operation has nowadays been partially covered through revenues from health insurance companies, though the major part is still formed by the continually increasing contribution of the founder. This problem should be solved in the new Salvage and rescue service Act. Salvage and rescue service Act should include motivation items for the rescue service staff (the social program). The Act is nowadays in the form of government bill, and it hasn´t been submitted for consideration into the Chamber of Deputies of the Czech Republic yet. For that reason the operation and organisation of the rescue service centres are driven through the existing legal rules, which don´t correspond to current needs any more.

Klíčová slova: Klíčová slova Zdravotnická záchranná služba, zákon o zdravotnické záchranné službě, přednemocniční neodkladná péče, výjezdová stanoviště záchranné služby, rychlá lékařská pomoc, rychlá zdravotnická pomoc, rendez-vous systém, doprava raněných, nemocných a rodiček, lékařská služba první pomoci, letecká záchranná služba, integrovaný záchranný systém, operační středisko záchranné služby, urgentní medicína, Záznam o výjezdu, editace výjezdů pro zdravotní pojišťovny, sekundární výjezdy, příspěvek zřizovatele, výkony záchranné služby, poplatek za lékařskou pohotovostní službu, hospodářský výsledek. Keywords Salvage and rescue service Salvage and rescue service Act pre-hospital emergency care, emergency exit rank, emergency aid, emergency rescue, transport of casualties, patients and women in chilbed, emergency service of first aid, air rescue service, integrated rescue system, control room of rescue service, urgent medicine, Departure record, editing of departures for health insurance companies, secondary departures, contribution of a founder, rescue service outputs, fee for emergency service, economic result.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:21, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz