Pavel Kurek

Bakalářská práce

Založení, provoz a rekultivace vnitřní výsypky lomu Smrčník-Pomezí

Establishment, operation and recultivation of the inner dump at the Smrčník-Pomezí quarry site
Anotace:
Tato předložená práce posuzuje možnosti provozu vnitřní výsypky lomu Smrčník – Pomezí s ohledem na kapacitu současně provozované výsypky vnější. Cílem je vyjádřit chronologicky životnost stávající výsypky a tomu přizpůsobit dotěžení ložiska v místě budoucí vnitřní výsypky tak, aby nebylo nutno zakládat dočasnou výsypku uvnitř DP a tím zbytečně navyšovat těžební náklady. Dále navrhnout technologický …více
Abstract:
This offered work considers posibility an operation of inner waste dump at the Smrčník – Pomezí quarry site with regard to capacity currently operated dump outside. The goal is to express chronologically a lifetime of existing dump and to adapt an exploitation of a deposit in this space so that is it not necessery to create a temporary dump inside the mining area and unnecessarily raise the cost of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: František Čech

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.