Dita Standfestová

Diplomová práce

Rekultivační činnosti SD, a.s. Doly Bílina - výsypka Pokrok.

Reclamation Activities of SD, a.s. Doly Bílina - Spoil Heap Pokrok.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá stručnou charakteristikou těžební společnosti Severočeské doly a. s. včetně dceřiných společností a také Dolu Bílina a Dolu Tušimice. V další části je vysvětlen pojem rekultivace a jsou zde popsány a uvedeny jednotlivé druhy rekultivačních činností na Bílinsku. Dále se práce zabývá technicko – ekonomickým zhodnocením rozpracovaných rekultivačních činností na výsypce Pokrok …více
Abstract:
The thesis introduces mining company Severočeské doly a. s. and its sisters companies quarry Bílina a quarry Tušimice. This thesis explains the concept of reclamation and describes particular types of reclamation activities in area of Bílinsko. The thesis examine and evaluate technical and economic aspects of reclamation activities at spoil heap Pokrok that are currently in process and focuses directly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Jaroslav Dvořáček
  • Oponent: Jiří Štěrba

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava