Jan Málek

Diplomová práce

Bioplynové stanice z pohledu zásahu jednotek požární ochrany

Biogas Stations from the Point of View of Intervention of Fire Brigades
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou bioplynových stanic (dále BPS) z pohledu zásahu jednotek požární ochrany. V úvodní části poskytuje všeobecné informace o bioplynových stanicích a následně popisuje specifická nebezpečí BPS a jejich havárie. Další část práce je věnována analýze a hodnocení rizik fermentoru a zhodnocení BPS z pohledu stávajících předpisů. V závěrečné kapitole je vytvořen základní …více
Abstract:
This diploma thesis is about biogas plants (the BPS) in terms of the intervention of fire protection unit. The introductory section provides general information about biogas and then describes the specific hazards BPS and their accidents. Another section of this diploma thesis is devoted to the analysis and evaluation of risks of fermenter and evaluation of biogas plants in terms of existing legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Ošlejšek
  • Oponent: Vojtěch Nezval

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava