Theses 

Development of Quantitative Risk Assessment Methodology for High-risk Scenarios and Accidents – Ondřej Grunt

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / field:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika

Theses on a related topic

Display description

Ondřej Grunt

Doctoral thesis

Development of Quantitative Risk Assessment Methodology for High-risk Scenarios and Accidents

Development of Quantitative Risk Assessment Methodology for High-risk Scenarios and Accidents

Abstract: Odhad rizika se v průmyslu často provádí skrze stromy událostí. Tato metoda je ale statická a proto vhodná především pro procesy, ve kterých se pravděpodobnosti výskytu událostí nemění s časem. Často je ale právě tento časový údaj důležitým faktorem při vyhodnocování rizika a proto aplikace statických metod může vést k nepřesnému odhadu rizik. V takových případech je nutné se orientovat na inovační metody schopné znázornit dynamické chování procesu. Právě tyto metody jsou v dizertaci hlavním subjektem výzkumu a vývoje. Tato práce představuje několik metod použitelných k analýze rizika. Hlavní pozornost je věnována dynamickým metodám. Scénáře dvou reálných havárií byly použity pro demonstraci těchto metod - únik plynu na ropné plošině a střet letadel na přistávací dráze. V práci je podrobně popsán průběh obou těchto havárií. Dále za použití vybraných metod jsou v práci generovány matematické modely s cílem kvantifikace rizik nežádoucích následků, jako je například riziko fatality lidské posádky při požáru na ropné plošině, riziko kolize letadel při rolování atd. Výsledky plynoucí z vyvíjených modelů byly následně srovnány, přičemž největší prostor byl poskytnut Petriho sítím. V práci jsou popsány, vyvíjeny a různě vzájemně konfrontovány následující metody: - Strom událostí - Strom poruch - Monte Carlo simulace - Stochastické Petriho sítě

Abstract: Risk modeling and estimation in the process industries is very often carried out by the application of the event tree method. However, the significant drawback of event trees is that it is a steady state method, thus most suitable for modeling of static processes. As the time of occurrence of events is an important factor in most industrial processes, steady state methods may not correctly identify the most important contributions to the risk. For this reason, innovative methods capable of representing dynamic processes should be preferred. These methods are the main focus of this thesis. In this work, multiple risk assessment methods are presented and discussed with emphasis on dynamic ones. Two accidents were used for model construction - hydrocarbon leak ignition on an offshore production platform and runway incursion scenario. Both accidents are thoroughly described. Using selected risk assessment methods, mathematical models of these accidents are presented and used for estimation of the risk of possible negative consequences, such as fatality of personnel due to fire occurrence on an offshore platform, aircraft collision during takeoff, etc. Comparisons between steady state and dynamic models were made, mainly focused on the Petri Nets approach. Following methods (and their extensions) were analyzed, applied and confronted in this thesis: -Event Tree -Fault Tree -Monte Carlo -Stochastic Petri Nets

Keywords: Petriho sítě, modelování rizik, modelování havárií, kvantitativní vyhodnocování rizika, únik těžených látek na ropné plošině, kolize letadel na přistávací dráze

Keywords: Petri nets, risk modeling, accident modeling, quantitative risk assessment, hydrocarbon leak, runway incursion

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 12. 2015
  • Supervisor: Radim Briš
  • Reader: Lukáš Ferkl, Elena Zaitseva, Pavel Fuchs

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 10:40, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz