Theses 

Výkonnost průmyslového podniku a způsoby jeho hodnocení – Peter Veselka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Peter Veselka

Bakalářská práce

Výkonnost průmyslového podniku a způsoby jeho hodnocení

The Performance of an Industrial Enterprise and its Methods of Evaluation.

Anotace: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť výkonnosť podniku a jeho finančné zdravie prostredníctvom finančnej analýzy a ďalších vybraných metód. V rámci finančnej analýzy boli objasnené jej základné pojmy, metódy a spôsob výpočtu absolútnych, rozdielových a pomerových ukazovateľov. Zo skupiny súhrnných indexov zhodnotenia bola charakterizovaná účelová vybraná skupina ukazovateľov, do ktorej patria bonitné a bankrotné modely. Z bonitných modelov bol vybraný Kralickův Quicktest a Index bonity. Súčasťou bankrotných modelov bolo spracovanie Altmanovej analýzy. Ako moderný prístup k hodnoteniu výkonnosti bol zvolený koncept Balanced Scorecard, ktorý sa vyznačuje prepojením štyroch perspektív. Posledná kapitola obsahuje kritické zhodnotenie získaných poznatkov a záver.

Abstract: The aim of this bachelor’s thesis is to evaluate a efficiency and the financial health of industrial company by financial analysis and other selected methods. Within the financial analysis have been clarified its basic concepts, methods and the calculation of absolute, differences and ratio indicators. From the group of summary index of evaluation has been characterized purposeful choice of indicators, which includes credibility and bankruptcy models. From credibility models was chosen Kralickův Quicktest and credit index. Part of the bankruptcy model was processing Altman analysis. As a modern approach to evaluating a efficiency was chosen concept of the Balanced Scorecard, which is characterized by linking four perspectives. The last chapter provides critical review of lessons learned and conclusions.

Klíčová slova: finančná analýza, rozdielové a pomerové ukazovatele, súhrnné indexy zhodnotenia, bonitné a bankrotné modely, koncept Balanced Scorecard

Keywords: financial analysis, differences and ratio indicators, summary index of evaluation, credibility and bankruptcy models, the concept of Balanced Scorecard

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Mynář
  • Oponent: Andrea Sikorová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:18, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz