Jiří Šimeček

Diplomová práce

Biosorpce chromu Cr (VI) z vodných roztoků na poloprovozně upravený biosorbent z rostlinné biomasy

Biosorption of Chromium Cr (VI) from Aqueous Solutions onto Pilot-Plant Modified Plant Biomass Biosorbent
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na výzkum bisorpce iontů Cr (VI) z vodných roztoků na poloprovozně aktivovaný biosorbent z rostlinné biomasy. Jako biosorbent byla použita rostlina Reynoutria japonica. Teoretická část se zabývá úvodem do problematiky odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků a přehledem sorbentů, které se používají při sorbci Cr (VI). Metodická část obsahuje výzkum biosoprce Cr (VI) pomocí …více
Abstract:
The thesis is focused on the research of sorption of ions Cr (VI) from aqueous solutions on activated by pilot biosorbents from plant biomass. Biosorbents was used as a plant Reynoutria japonica. The theoretical part is an introduction to the problems of removing heavy metals from aqueous solutions and an overview of sorbents, which are used for sorption of Cr (VI). Methodological part contains research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Iva Melčáková
  • Oponent: Mariana Herková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava