Lukáš Jícha

Bachelor's thesis

Návrh a realizace nízkonákladového systému pro měření vybraných parametrů v dopravním provozu

Design and Implementation of a Low-Cost System for Measurement of Selected Traffic Parameters
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a realizaci nízkonákladového systému pro měření vybraných parametrů v dopravním provozu (např. detekce průjezdů, obsazenost dopravního proudu v jednotlivých jízdních pruzích, klasifikace vozidel apod.). Budou využity pneumatické senzory, které jsou vyvíjeny v rámci odborné skupiny MĚŘENÍ A SENZORY. Práce se věnuje klasifikaci a popisu vybraných neintrusivních detektorů …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the design and implementation of low-cost systém for measurement of selected parameters in traffic (eg detection of passages, traffic flow occupancy in individual lanes, vehicle classification etc.) Pneumatic sensors developed within the MEASURING AND SENSORS expert group will be used. The thesis deals with classification and description of selected non-intrusive detectors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Radek Martinek
  • Reader: Jan Žídek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava