Theses 

Příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané veřejnou správou – Radka Doležalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa

Radka Doležalová

Diplomová práce

Příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané veřejnou správou

State-funded organizations and trading companies established by a local government

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi zřizovanými a zakládanými veřejnou správou. Práce řeší, zda je trend přeměny příspěvkových organizací na obchodní společnosti v České republice žádoucí. Zda jsou příspěvkové organizace pro zřizovatele efektivnější než obchodní společností zakládané územně samosprávnými celky. Teoretická část je věnována analýzám příspěvkových organizací jak v České republice, tak na Slovensku a obchodním společnostem zakládaných veřejnou správou. Dále je zde proveden rozbor problematiky zadávání veřejných zakázek s důrazem na tzv. vertikální spolupráci. V praktické části je provedena komparace obchodních společností zakládaných veřejnou správou a komparace příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným. Výsledky komparací jsou pak ilustrovány na konkrétních příkladech, kdy byly příspěvkové organizace transformovány na obchodní společnosti. Na základě provedených analýz, komparací a uvedených příkladů z praxe lze konstatovat, že z hlediska zřizovatele jsou efektivnější příspěvkové organizace. Přidaná hodnota této diplomové práce je v tom, že by mohla usnadnit rozhodování územně samosprávným celkům, které stojí před rozhodnutím, zda příspěvkovou organizaci transformovat či nikoliv.

Abstract: This thesis deals with state-funded organizations and trading companies established by a local government. The thesis examines whether the trend of transformation of state-funded organizations into trading companies is desirable; whether the state-funded organizations are more efficient for their founders than trading companies set up by local government entities. The theoretical part is dedicated to the analysis of state-funded organizations in the Czech Republic and Slovakia and trading companies set up by local government. The thesis also deals with the issue of public procurement with an emphasis on vertical cooperation. The practical part compares trading companies set up by a local government and a state-funded organization with a limited company. The comparisons are illustrated by concrete examples, when state-funded organizations were transformed into trading companies. Based on these analyses, comparisons and practical examples, it is possible to state that from the perspective of the founder, the state-funded organizations are more efficient. The added value of the thesis consists in assisting the local government entities in the decision whether to transform a state-funded organization or not.

Klíčová slova: veřejné služby, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, zadávání veřejných zakázek, vertikální spolupráce

Keywords: trading companies, public services, public procurement, state-funded organizations, vertical cooperation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Helena Mitwallyová
  • Oponent: Miloš Matula

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76713

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:22, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz