Theses 

Kraniotrauma v kontextu přednemocniční neodkladné péče – Bc. Karolína Grofová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karolína Grofová

Diplomová práce

Kraniotrauma v kontextu přednemocniční neodkladné péče

Traumatic Brain Injury in the Context of Prehospital Care

Anotace: Úvod. Přednemocniční péče představuje první krok v řetězci přežití a kvalita jejího poskytnutí může výrazně ovlivnit následný stav pacienta. Cílem této práce je zmapovat problematiku poskytování neodkladné zdravotní péče v tomto kontextu. Metody. Do výzkumu byli zařazeni pacienti ošetření v souvislosti s kraniotraumatem posádkou zdravotnické záchranné služby za časové období třinácti kalendářních měsíců ve spádové oblasti Nové Paky. Data byla vyhodnocena pomocí programů MS Excel a Statistica 12. Výsledky. Celkem bylo do výzkumu zařazeno 141 pacientů. Výjezdy probíhaly ve všech kategoriích naléhavosti a pacienti byli zařazeni do kategorií NACA 1-7. Závěr. Nejčastější příčinou kraniotraumatu je pád (69,5 %) a dopravní nehody (13,48 %). Medián intervalu výjezd-předání je 44 minut a roste spolu se závažností stavu pacienta. Nejvíce ohroženou skupinou jsou muži ve věku 21-30 let a ženy nad 60 let. Byla prokázána souvislost mezi tíží stavu dle NACA a mechanismem úrazu. Významná závislost je i ve vztahu klasifikace NACA a dobou ošetření a klasifikace NACA a kategorií naléhavosti.

Abstract: Background. The prehospoital care is the first step in the chain of survive and the quality of it´s providing can very significantly influence subsequent state of patient. The aim of this thesis is charting of providing prehospital health care in this context. Methods. Only patient with traumatic craniocerebral injury treated by the paramedics during thirteen calendar months in catchment area of Nová Paka were included to this research. Results. There were 141 patients included in this research. The emergencies took place in all cathegories of urgency and the patients were classified into NACA 1-7 cathegories. Conclusions. The most frequent mechanisms of the craniocerebral injury are falls (69,5 %) and traffic accidents (13,48 %). Median of the interval between alert and patient´s handover is 44 minutes and it increases with the importance of patient´s state. Men aged 21-30 years and women over 60 years are the most threatened groups. Significant dependence of NACA cathegories and injury mechanism was demonstrated, NACA cathegories and time of treatment and NACA cathegories and cathegory of urgency either.

Klíčová slova: kraniotrauma, přednemocniční neodkladná péče, úrazy mozku a lebky, edém mozku, mozková hypoperfuze, úrazový neurologický deficit, craniocerebral injury, prehospital care, traumatic brain and scull injury, brain edema, brain hypoperfusion, traumatic neurological deficit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz