Bc. Jan Plšek

Bakalářská práce

The British Empire, its conflicts of interests with czarist Russia over Afghanistan and Central Asia

Britské impérium, jeho střety s carským Ruskem o Afghánistán a Střední Asii
Anotace:
<p>Bakalářská práce popisuje britské a ruské pronikání do Střední Asie a vzájemné střety těchto dvou velmocí. Zkoumaná problematika je zaměřena především na 19. století, během kterého vrcholila britská snaha o kontrolu Afghánistánu spolu s ruským postupem do středoasijských oblastí.</p>
Abstract:
<p>The Bachelor diploma describes British and Russian penetration to Central Asia and mutual conflicts of interests of these two Great Powers. The examined issue is concentrated chiefly on 19th century when British pursuit to take control Afghanistan culminated along with Russian advance to Central Asia areas.</p>
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta