Mgr. Milan Říha

Bachelor's thesis

Tektonika kambria v jihozápadním okolí Příbrami

Tectonics of the Cambrian in the SW surroundings of the Příbram
Anotácia:
Práce se zabývá tektonickou stavbou jihozápadní části příbramsko-jinecké pánve. Práce se snaží ověřit geologickou stavbu území, orientaci vrstev a os synklinál ve studovaném území. Veškerá naměřená data byla z vlastních měření. Data orientace byla zpracována metodami orientační analýzy v programu SpheriStat. Byly vyhodnocovány pukliny, vrstevnatosti, dislokace a trendy orientace vrstevnatosti.
Abstract:
The work deals with tectonic building of the sounth-west part of pribramsko-jinecka basin. The work aims to testify the geological structure of the area, orientation of layers and hubs of synclines. All the measured data come from own measuring. The methods of orientation analysis were used to process the data of orientation. In the work there were analysed cracks, layers, dislokations and trends of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geology / Geology

Práce na příbuzné téma