Bohumila Petrůjová

Diplomová práce

Účinnost čištění odpadních vod u malých domovních čistíren typu aktivace

Efficiency of Small Domestic Wastewater Treatment Plants with Activated Sludge
Anotace:
V této diplomové práci byla posouzena účinnost čištění třech aktivačních typů malých domovních čistíren (dále MDČOV) na území obce Prlov. V literární části práce byly mimo jiné vysvětleny technologické procesy při aktivačním způsobu čištění odpadních vod. V experimentální části práce byly vytipovány místa odběru pro analýzu hydrochemických parametrů odpadních vod. Dále byly všechny výsledky analýz …více
Abstract:
This master thesis is reviewing efficiency of purification of the three types of a Small Domestic Wastewater Treatment Plants (SDWTP) on the territory of Prlov village. In the literary part of this work among others were explained a technological processes during the activated way of purification of the wastewater. In the experimental part of this work were predicted the sampling sites for analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Iva Melčáková
  • Oponent: Alena Kristová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava