Jan Škráček

Diplomová práce

Návrh a simulace kvazi-distribuovaného senzoru teploty založeného na Braggovských mřížkách využívajícího časový multiplex v prostředí OptiSystem

Design and Simulation of Quasi-Distributed Temperature Sensor Based on Bragg’s Gratings Using Time-Division Multiplexing in OptiSystem Environment
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a simulací kvazi-distribuovaného senzoru teploty v programu Optisystem. První kapitola je věnována vysvětlení pojmu optický senzor, jeho dělení do skupin dle typu použití. Dále výrobou optického senzoru. V druhé kapitole jsou podrobně popsány Braggovské mřížky, jejich parametry, způsob použití a výrobní technologie. Další kapitola popisuje vyšetřovací techniky pro převod posunu …více
Abstract:
Thesis describes the design and simulation of quasi-distributed temperature sensor in the program OptiSystem. The first chapter explains the concept of an optical sensor, its division into groups by type of use. Furthermore, the production of optical sensor. In the second chapter describes Bragg grating, parameters, method of use and production technology. The next section describes interrogation techniques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Skapa
  • Oponent: Marcel Fajkus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika