Jan Skřivánek

Bakalářská práce

Likvidace těžní jámy č. 2 Dolu Barbora ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA, Ostrava

Disposal of mining pit No. 2 of Babora Mine administered by DIAMO s.p., o.z. ODRA, Ostrava
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním technického a ekonomického vyhodnocení likvidace těžní jámy č.2 Dolu Barbora, který je pod správou Diamo, s.p., oz. ODRA v Ostravě. Práce popisuje historii Dolu Barbora, charakteristiku dobývacího prostoru a důvod samotné likvidace. Dále popisuje legislativu týkající se problematiky likvidace hlavních důlních děl, výstavbu uzavírací hráze H9/3, technologii …více
Abstract:
Annotation This thesis deals with the processing of technical and economical evaluation of disposal of mining pit No.2 Mine Barbora, that is managed by the Diamo, sp, oz. Odra in Ostrava. The paper describes the history of Barbora Mine, characteristics of the mining area itself and the reason of liquidation. It also describes the legislation concerning the issue of mine works disposal, construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Josef Chovanec
  • Oponent: Stanislav Tomeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava