Martin Novák

Bakalářská práce

Přestavba křižovatky silnice III/48412 a místní komunikace v Hodoňovicích

Rebuilding the Intersection of III/48412 Road and Local Road in Hodoňovice
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je návrh rekonstrukce křižovatky silnice III/48412 a místní komunikace v Hodoňovicích. Hlavním důvodem přestavby je nepřehlednost, způsobená stavebním uspořádáním původního stavu. Práce popisuje stávající stav křižovatky a její problematiku. Dále práce obsahuje výsledky vlastního dopravně-inženýrského průzkumu a analýzu intenzity dopravy. Náplní práce je vypracování tří návrhů …více
Abstract:
Subject of this bachelor´s work is a concept of a reconstruction of a traffic junction on the road III/48412 and local infrastructure in Hodoňovice. The main reason of this reconstruction is a bad resolution between main and side roads and inconvenient construction placement. This bachelor´s work shows, how bad is the statement of this junction and its problems. It also contains the results of my own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava