Mgr. Marcela Balcarová

Master's thesis

Právní úprava poručenství de lege ferenda

Legal Regulation of Guardianship de lege ferenda
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o institutu poručenství de lege lata s důrazem na změny, které nastaly k 1. 1. 2014, díky rekodifikaci soukromého práva. V souvislosti s poručenstvím, práce srovnává úpravy vybraných zahraničních států a zahrnuje úpravu tohoto institutu v rámci Evropské unie a Komise pro evropské rodinné právo. Nedílnou součástí diplomové práce jsou náměty de lege ferenda, které jsou zahrnuty …viac
Abstract:
The thesis deals with legal guardianship de lege lata with the emphasis on the changes that were implemented on 1st January 2014, due to the recodification of Private law. Concerning the guardianship, the thesis compares the modifications of selected foreign countries and includes the modification of this institute within the European Union and the Commission on European Family Law. The thesis also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedúci: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law